Adatvédelmi Nyilatkozat

Letölthető itt
Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl (fõképp a 13/A. §-a)
- 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
- 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésrõl (kifejezetten a 155.§-a)
- 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
- Ektv.; az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról; a 1998. évi VI. törvény az egyének személyes adatainak védelmérõl gépi feldolgozás során;
- a 2001. évi XL. törvény a hírközlésrõl; , valamint az
- 1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemrõl; a 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet; valamint a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet

1. Definíciók

1. érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

1.1 személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemzõ ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

1.2 különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyõzõdésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bûnügyi személyes adat;
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelõ tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körû vagy egyes mûveletekre kiterjedõ – kezeléséhez.

1.3 Tiltakozás:az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

1.4 Adatkezelõ:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

1.5 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely mûvelet vagy a mûveletek összessége, így különösen gyûjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzõk (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

1.6 adattovábbítás:az adat meghatározott harmadik személy számára történõ hozzáférhetõvé tétele;

1.7 nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történõ hozzáférhetõvé tétele;

1.8 adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

1.9 adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

1.10 adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott idõre történõ korlátozása céljából;

1.11 adatmegsemmisítés:az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

1.12 adatfeldolgozás: az adatkezelési mûveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a mûveletek végrehajtásához alkalmazott módszertõl és eszköztõl, valamint az alkalmazás helyétõl, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

1.13 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki, vagy amely az adatkezelõvel kötött szerzõdése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történõ szerzõdéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

1.14 adatfelelõs: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezõen közzéteendõ közérdekû adatot elõállította, illetve amelynek a mûködése során ez az adat keletkezett;

1.15 adatközlõ: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelõs nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelõs által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

1.16 adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

1.17 harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelõvel vagy az adatfeldolgozóval;

1.18 gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehetõ forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erõket - (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékû jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történõ igénybevételének elõmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerûsítésére vagy áru, árujelzõ ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám).

2. Alapelvek, adatvédelem


2.1 A WayteQ Europe Kft. a weboldalaihoz jutott adatokat bizalmasan kezeli. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhetõ. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. - A weboldal használata közben szükséges személyes jellegû - azonosításra alkalmas - adatok begyûjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévõ magyar adatvédelmi elõírásoknak (személyes adatok védelmérõl és közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény).A WayteQ Europe Kft. webáruházának oldalai regisztráció, vagyis bármilyen személyes adat megadása nélkül is böngészhetõek.

2.2 Csak olyan személyes adat kezelhetõ, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhetõ.

2.3 A személyes adatokat (Tbk. név, lakcím, levelezési cím, telefonszám.) csak abban az esetben rögzítjük, ha Ön megadta ezek valamelyikét a regisztráció során. A regisztráció során kizárólag olyan adatokat kell megadnia, amelyek feltétlenül szükségesek az Ön megrendelésének maradéktalan kiszolgálásához illetve az esetleges késõbbi kapcsolattartáshoz (pl. reklamáció esetére).

2.4 Személyes adat akkor kezelhetõ, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

2.5 Ha az érintett cselekvõképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegetõ közvetlen veszély elhárításához vagy megelõzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetõek.

2.6 A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselõjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

2.7 Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelõvel írásban kötött szerzõdés végrehajtása, a szerzõdésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából - e törvény alapján - az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendõ adatok meghatározását, az adatkezelés idõtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerzõdésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerzõdésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

2.8 Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt, vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.

2.9 Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

3. Funkcionális adatkezelés


3.1. 1.A weboldalon az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

3.2. A kezelt adatok köre: Felhasználói név, e-mail cím, a regisztráció idõpontja, regisztrációkori IP cím.

3.3. Az adatok módosításának lehetõsége: A következõ adatok módosítását lehet elvégezni a weboldalon: név, e-mail cím.

3.4. Az adatok törlésének határideje:A regisztráció törlésével azonnal. A számviteli bizonylatokat a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig õrzi meg Szolgáltató.

3.5. A fentieken kívül a személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni: - e-mail útján címünkre.

3.6. A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetõleg jogszabály felhatalmazása alapján más hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése céljából megkereshetik a Szolgáltatót.

3.7. Szolgáltató a fenti hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, illetve amely a kérés idõpontjában rendelkezésére áll.

3.8. A Szolgáltató az érintettek által átadott, a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrólszóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelmérõl, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény elõírásainak megfelelõen kezeli. A Szolgáltató a feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel

3.9. Az adatkezelés célja:Szolgáltató a szolgáltatás (weboldal teljes körû használata, pl. regisztráció, vásárlás, hírlevél küldés) nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak.

3.10. Szolgáltató kezeli továbbá azokat a személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag feltétlenül szükségesek.

3.11. Amennyiben a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, a Szolgáltató a felvett adatokat törvény eltérõ rendelkezésének hiányában

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b) Szolgáltató vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fûzõdõ jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követõen is kezelheti.

3.12. A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokkal semmilyen módon nem él vissza.


4. Cookie-k (sütik) kezelése:

A cookie-k (sütik) alkalmazása lehetőséget nyújt a látogatók különböző adatainak lekérdezésére, így segítve a weboldal szolgáltatásainak minőségét, illetve egyéb kényelmi funkciókat, statisztikai adatok gyűjtését.
A cookie-k önmagukban nem képesek a felhasználó azonosítására, csupán a látogató számítógépének felismerésére szolgálnak, semmilyen nevesített, vagy azonosításra alkalmas adatbázissal nem kerülnek összekapcsolásra.

4.13 Webáruházakra jellemzõ cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges elõzetes hozzájárulást kérni az érintettektõl.


4.14 Az adatkezelés jogalapja: Az érintettõl hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlõ hálózaton keresztül történõ közléstovábbítás vagy arra az elõfizetõ vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

4.15 A kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, idõpontok.

4.16 Az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés idõtartama a session cookie-k esetén 23 nap.

4.17 Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

4.18 A Weboldalak külsõ (nem a Szolgáltató által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaznak, ezen linkeken elérhetõ oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyûjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért Szolgáltató semmilyen felelõsséget nem vállal.

4.19 A webáruház látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével végzi Szolgáltató. A honlapon a Google Analytics szolgáltatásához kapcsolódó kódok kerültek elhelyezésre, melyek az egyes látogatásokhoz kapcsolható statisztikai jellegû adatot továbbítanak Szolgáltató külsõ szerverére. A továbbított adatok az érintett kizárólagos azonosítására nem alkalmasak. A Goggle adatvédelmi elveirõl bõvebb információ itt olvasható:
http://www.google.hu/policies/privacy/ads/
https://www.google.hu/intl/hu/policies/technologies/ads/
https://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/

5. Analitika


5.1. Jelen weboldal a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analitika „sütiket” („cookies”), az Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A „süti” által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weboldal Ön által történõ használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekrõl szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetõi részére történõ összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elõ, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google nem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévõ egyéb adatokkal. Böngészõje megfelelõ beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a „sütik” használatát, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ez esetben Ön nem fogja tudni kihasználni jelen weboldal összes funkcióját. A jelen weboldal használatával Ön hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és a fentiekben meghatározott célokra.

5.2. Facebook

- Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com weboldalon.

- Az adatok forrásáról, azok kezelésérõl, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a http://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett.

- Az adatkezelés célja: A Facebook.com oldalon, a webáruház egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”.

5.3. Az adattárolás az érintett informatikai eszközén valósul meg. Az érintettnek lehetõsége van a cookie-kat törölni a böngészõk Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

5.4. A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a jelen adatvédelmi tájékoztatóban leírtaknak megfelelõen, a szolgáltatás teljes körû nyújtásának céljából Szolgáltató összegyûjtse és kezelje személyes adatait.Ha tudni szeretné, hogy böngészõje milyen cookie-kat használ, további információt talál az alábbi weboldalakon:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se
http://support.microsoft.com/kb/196955


6. Hírlevél, DM tevékenység


6.1. A gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó elõzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetõségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse.

6.2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem elõtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok (akár a saját, akár a Partnerei részérõl) küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

6.3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldésérõl. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az adatlapján illetve az üzenetben lévõ linkre kattintva.

6.4. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

6.5. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, dátum, idõpont.

6.6. Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig.

6.7. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekrõl, akciókról, új funkciókról stb.

6.8. A regisztráció során feliratkozhat hírlevelünkre, s így azonnal értesítést kaphat akcióinkról, termékújdonságainkról, termékérkezésekrõl valamint további érdekes információkról. A hírlevél bármikor szabadon lemondható ("hírlevél lemondása"), nem befolyásolja a webáruház jövõbeli használatát. - A hírlevél azonban igen hasznos információkat közöl, érdemes a feliratkozást megtartani. –

7. Adattovábbítás

7.1. Szolgáltató jogosult az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére továbbítani. Az adattovábbítás a hatósági hivatalok felé csak törvényi elõírások keretében történhet. Bankkártyás fizetés esetén Ön, mint Ügyfél közvetlenül a Bankkal kerül kapcsolatba, a WayteQ Europe rendszerébe a bankkártyás fizetés semmilyen adata nem jut.

7.2. Az adattovábbítás jogalapja:a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

7.3. Az adattovábbítás célja: A szállítás lebonyolítása, illetve a partner által egyéb hírlevelek küldése.

7.4. A továbbított adatok köre szállítás esetén: Név, cím, e-mail cím, telefonszám, tranzakciós összeg.

7.5. A továbbított adatok köre partner felé továbbításnál:Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

8. Adatbiztonság

8.1 A Szolgáltató minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintû biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.

8.2 A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, hogy változatsága igazolható legyen, valamint naprakész állapota érdekében.

8.3 A Szolgáltató az adatokat megfelelõ intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

8.4 Szolgáltató mindent megtesz a kezelt adatok hitelességének, bizalmasságának megõrzése érdekében, és, hogy azokhoz az érintettek és az arra jogosultak mindig hozzáférjenek.

8.5 A Szolgáltató ezért fenntartja a jogot, hogy amennyiben ügyfelei vagy partnerei részérõl a rendszerében biztonsági rést érzékel, akkor azokról az ügyfeleit és partnereit tájékoztassa, és ezzel egyidejûleg a biztonsági rés megszüntetéséig a Szolgáltató rendszeréhez, szolgáltatásaihoz való hozzáférését, vagy annak egyes funkcióit korlátozza.


9. Tájékoztatás az adatkezelésről


9.1 Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezelésérõl, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak - a kötelezõ adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

- Önnek jogában áll az Önrõl tárolt személyes adatokat megismerni.

- A tévesen tárolt adatokat Ön kijavíthatja, illetve az Ön kérésére kijavítjuk.

9.2 Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idõtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevérõl, címérõl és az adatkezeléssel összefüggõ tevékenységérõl, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjérõl. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõ alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthetõ formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

9.3 Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelõ személyes adat az adatkezelõ rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

9.4 Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhetõ, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhetõ, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

9.5 Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerûen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszûnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

9.6 Szolgáltató a helyesbítésrõl, a zárolásról, a megjelölésrõl és a törlésrõl az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellõzhetõ, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

9.7 A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelõ rendelkezésére. Amennyiben Szolgáltató a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.


10. Jogorvoslat


10.1Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatát Ügyfél vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.10.2Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntésérõl a kérelmezõt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekrõl értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

10.3Felhasználó a jogainak megsértése esetén Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogorvoslati lehetõséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A fentiekkel való egyet nem értés az oldal használatának akadályát képzi. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webáruháznak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezõnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webáruház tartalmának megtekintésére.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webáruház weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenõ tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

Kiegészítő információk